หน้าหลัก เอกสารประกอบการประเมินการดำเนินงานตาม KPI งานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561


  ไฟล์เอกสารที่แนบ : | รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 61.pdf | แบบฟอร์มประเมินKPI งานพัฒนาบุคลากร ปี2561.xls | 1.สรุปผลงานKPI พัฒน์ฯปีงบ60 (1ตค59-30กย60).xls


เรียน ผู้รับผิดชอบงาน HRD รพศ.  รพท.  รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง

     งานพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด เรื่อง ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ 2561  และขอความร่วมมือในการดำเนินการประเมินผลงานตาม KPI  ปี 2561 แยกเป็น 4 ไตรมาส  โดยแบบรายงาน มี 2 ชุด  ประกอบด้วย
     1 . แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรแยกเป็น 38 สายงาน
     2. แบบสรุประดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ฯ

    พร้อมนี้ ได้แนบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 มาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานแต่ละแห่งต่อไป 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร 044-518402 ต่อ 202

 

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2017-12-14 อ่าน 448