หน้าหลัก ขอความร่วมมือส่งแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2561


  ไฟล์เอกสารที่แนบ : | แนวทางและแผนพัฒนาบุคลากร ปี ๖๑ หลักสูตรรองรับ Service Plan สสจ.สุรินทร์(ฉบับ On Web.).xls

เรียน ผอรพศ, รพท., รพช. และ สสอ.ทุกแห่ง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 ขอความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (งบอุดหนุน)  ปี 2561 ดังนั้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  จึงขอความร่วมมือจากท่าน  ดังนี้

  1. โรงพยาบาลสุรินทร์  และโรงพยาบาลปราสาท  ดำเนินการจัดทำแผนฯ ส่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 โดยตรง และสำเนาการจัดทำแผนฯ ปี 2561 ให้รับทราบด้วย  ที่ E-mail : Tiphawanchat@gmail.com
  2. โรงพยาบาลชุมชน  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  ส่งแผนฯ ปี 2561 จำนวน 3 หลักสูตร  (เรียงลำดับตามความสำคัญ) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้  ซึ่งสามารถอ้างอิงจากแผนพัฒนาบุคลากรฯ ที่จัดทำตามบันทึกการรับส่งข่าววิทยุด่วนที่สุด ที่ สร 0032.010.02/471 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561     

ดูรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง   และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนฯ ปี 2561 ได้ที่ Web.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานพัฒนาบุคลากร  ส่งด่วนที่สุดภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ E-mail : Tiphawanchat@gmail.com

             สอบถามที่ โทร. 0 4451 8402-5  ต่อ 220 , 0 8105  6999 1

  โพสโดย : hr surin วันที่ 2017-09-12 อ่าน 279